ALIVE Training & Therapy Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste
1. REKISTERINPITÄJÄ
ALIVE Training & Therapy Oy, Setäläntie 3, 40950 Muurame (Y-tunnus:
2731719-8)

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖT
Markus Metsänen, Kalle Luoma

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Normaali asiakassuhde edellyttää, että asiakkaan perustiedot ovat
käytettävissä mahdollisissa yhteydenottotilanteissa. Asiakkaan mahdollinen
kuvan tallentaminen järjestelmään sisältyy normaalin käyttötarkoituksen
piiriin, tällä pyritään välttämään asiakaskorttien väärinkäytöt.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa ALIVE Training & Therapy Oy:n kanssa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan nimi-, osoite- ja yhteystiedot. Laskutusasiakkaiden henkilö- tai
y-tunnukset.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot. Tiedot tarkistetaan
tarvittaessa väestörekisteristä, yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä,
Suomen Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai
ulosottoviranomaiselle, mikäli asioita joudutaan saattamaan niiden
käsiteltäviksi.

8. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ
Rekisteri on henkilökunnan käytössä. Uudet asiakastiedot syötetään
rekisteriin varauksen tekovaiheessa, ostotapahtumassa tai laskutustietojen
syöttämisen yhteydessä. Asiakastietoja säilytetään rekisterissä tarvittava,
lain vaatima aika.

8a. REKISTERIN SUOJAAMINEN
Rekisterin käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja
salasanaa.

Käyttäjätunnus ja salasana annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä.
Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita
varten hänelle käyttöoikeus myönnetty. Käyttöoikeudet määrittelee
rekisterin vastuuhenkilö yhdessä järjestelmän pääkäyttäjän kanssa.
Rekisteritietojen muutoksista tallentuu käytönvalvontaa varten tieto.
Käytöstä tallentuu käyttäjätunnus, aikaleima. Tiedot on suojattu
tahalliselta ja tahattomalta tuhoutumiselta. Tiedostoista otetut
varmuuskopiot säilytetään paloturvallisessa tilassa. Järjestelmän sisäiset
tietoyhteydet on toteutettu suojatulla verkolla. Ulkopuoliset yhteydet on
suojattu salatulla yhteydellä.

9. REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN
Rekisteritietoja ei yhdistetä muihin henkilörekistereihin.

10. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI
Rekisteröidylle on ilmoitettu sopimuksentekovaiheessa, että häntä koskevia
henkilötietoja rekisteröidään ja ylläpidetään ALIVE Training & Therapy Oy:n
toimistossa ja asiakaspalvelussa. Rekisteriseloste on nähtävissä ALIVE
Training & Therapy Oy:n toimistossa (Setäläntie 3 40950 Muurame) sekä
www-sivuilla osoitteessa www.alivekeskus.fi

11. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön missä tahansa
ALIVE Training & Therapy Oy:n toimipisteessä. Rekisteriin ei sisälly
sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

12. TIEDON KORJAAMINEN
Tietojen virheettömyys tarkistetaan tarvittaessa väestörekisteristä,
yhdistysrekisteristä tai kaupparekisteristä. Tiedon korjaamisesta huolehtii
pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt ja/tai laskutusasioista vastaava
henkilö.

13. KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja
suoramarkkinointia varten.

25.5.2018 tietosuojalain myötä päivitetyt rekisteriehdot:

 1. Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka;

 • Olet antanut meille kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme esim. kun ostat palveluitamme tai rekisteröidyt palveluun, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja;
 • Syntyvät palvelua käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esim. kun kirjaudut palveluun; ja
 • Saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, Väestötietojärjestelmä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai Postin osoitetietojärjestelmä, kuitenkaan rajaamatta lähteitä vain edellä mainittuihin.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme sinulle.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoryhmiä:

 • Perustiedot, kuten nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero, sukupuoli, ikä) sekä asiointikieli
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten palvelua ja/tai tuotetta sekä tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat- ja -kiellot;
 • Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset;
 • Palvelumme käytössä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivujemme käytön yhteydessä kerätyt tiedot esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivuiltamme kerätyt tiedot (laitetunnus- ja tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset); ja
 • Muut tapauskohteisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella kuten tarvittaessa palvelun tuottamiseen tarvittavaa tietoa esim. allergiat tai muu vastaava tieto
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa ALIVE Training & Therapyn kanssa.

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään internetin kautta, kassapisteessä asioinnin yhteydessä, puhelimitse, asiakaskortin käytöllä, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta
 • Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle/yhteisölle palveluitamme sekä tuotteitamme. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen/yhteisön ja meidän väliseen sopimukseen.
 • Palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi
 • Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palveluiden, tuotteiden ja verkkosivun tietoturvasta, palvelun ja verkkosivujen laadun parantamiseksi sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon sekä eri liiketoimintoyksikköjemme käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Segmentoimme asiakkaitamme markkinointitoimenpiteitä varten perustuen esimerkiksi palveluiden käyttöön ja/tai käyttäytymiseen verkkosivuillamme. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa palveluidemme ja verkkosivujemme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.
 • Lakien noudattaminen
 • Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.
 • Asiakasprofilointi
 • Keräämme statistiikkaa muun muassa palveluiden käytöstä paikanpäällä sekä asioidessasi verkkosivuillamme asiakassegmentointiin myyntiprosessejamme sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämistä varten.
 • Markkinointi
 • Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämä selosteen jakso 9).
 1. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja muille konserniin kuuluville yrityksille soveltuvan lain sallimissa rajoissa tässä selosteessa kuvattuja tarkoituksia varten, mukaan lukien heidän tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Henkilötietoja voidaan siirtää konsernin yhtiöiden välillä myös sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten raportointitarkoituksessa ja harjoittaaksemme liiketoimintaamme tehokkaasti, kuten käyttääksemme keskitettyjä tieto- ja viestintäjärjestelmiä. Henkilötietojen luovuttaminen konsernin sisällä perustuu meidän oikeutettuun etuun harjoittaa liiketoimintaamme ja hallita asiakassuhteitamme tehokkaasti sekä kertoa asiakkaille muiden konserniin kuuluvien yhtiöiden palveluista.
 • Voimme myös luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille:

o lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen;

o kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti. Huolehdimme aina henkilötietojesi asianmukaisesta käsittelystä;

o mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä;

o kun uskomme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi;

o mikäli käyttäjätietosi on tilattu ja/tai liitetty työnantajasi toimesta ja/tai työnantajasi tietoihin, luovutamme esimerkiksi suoritustietojasi nimetyille yhteyshenkilöille; ja

o sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee.

 • Tietoja ei luovuteta tai siirretä/luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle;
 1. Evästeet
 • Käytämme evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
 • Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.
 1. Henkilötietojen säilyttäminen
 • Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
 • Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme palveluitamme.
 • Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.
 1. Sinun oikeutesi
 • Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.
 • Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.
 • Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.
 • Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen info@alivekeskus.fi tai asioimalla asiakaspalvelussamme.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle tai esittää tarkastusoikeutta koskeva pyyntö asiakaspalvelussamme.
 1. Tietoturva
 • Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkiksi, henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.
 • Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.
 1. Selosteen muuttaminen
 • Pidätämme oikeuden muuttaa tätä selostetta.
 1. Ota yhteyttä
 • Voit kysyä tästä selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä info@alivekeskus.fi tai asioimalla asiakaspalvelussamme.

 

Asiakassopimusehdot

1. Kuukausi- ja sarjakortit ovat henkilökohtaisia
Sarja- ja kuukausituotteet ladataan asiakaskortille. Asiakaskortti maksaa
10€, ja siihen ladataan kaikki ostetut kuukausi- ja sarjatuotteet. Kortilla
pääset kulkemaan kulunvalvonnan kautta suoraan palvelun pariin ilman
erillistä asiointia asiakaspalvelussa. Lisäksi voit ostaa verkkokaupasta
tiettyjä tuotteita suoraan kortillesi. Asiakaskorttimaksu palautetaan kun
kortti palautetaan ALIVElle.

2. Voimassaoloaika
Kukin tuote on voimassa yhden vuoden (365 pv) ostopäivästä ja se on
käytettävä kokonaisuudessaan loppuun voimassaoloajan sisällä, mukaan lukien
mahdolliset tauottamiset (kausikortit). Kausituotteet ovat voimassa
seuraavasti: 1 kk =30 päivää, 3 kk = 90 päivää, 6 kk = 180 päivää
ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen kuitenkin enintään yhden vuoden (365pv)
ostopäivästä. Kampanja- ja tarjoustuotteilla saattaa olla poikkeava
voimassaoloaika.

3. Palveluiden käyttö
Kortille ostettua palvelua voi käyttää ALIVE Training & Therapy Oy:n
toimipisteessä.

5. Maksaminen
Tuotteet voi maksaa käteisellä, pankkikorteilla, Nets Oy:n luottokorteilla,
Nets Oy:n Virike kortilla, Sporttipassilla, Ticket Mind & Body -kortilla
tai liikuntaseteleillä: Smartum Oy:n Liikunta- sekä Kulttuuriseteleillä tai
Saldokortilla, Nets Oy:n Virike-setelillä, sekä RJ-Kuntoseteli Oy:n
Tyky-Kuntosetelillä. Nettikaupassa maksetaan Paytrail maksupalvelun kautta,
jolloin maksu onnistuu kaikkien pankkien maksutunnuksilla sekä Visa, Visa
Electron tai MasterCard-korteilla.

6. Pyhät ja kesäaika
Emme hyvitä niitä kalenteripyhiä, jolloin kuntosalimme ovat suljettuina.
Jos asiakaskortti häviää, ilmoita siitä meille välittömästi. Voimme sulkea
hävinneen kortin ja siirtää tuotteet uudelle kortille. Uusi kortti maksaa
10€.

9. Lahjakortti
Lahjakortilla maksettaessa tulee lahjakortti esittää maksun yhteydessä.
Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi. Lahjakortti on voimassa 12kk.

10. Tarjoukset
Tarjouksia ei voi yhdistää. Alennusprosentti tai euromääräinen alennus
koskee vain normaalihintaisia tuotteita, ei alennusryhmähinnoiteltuja tai
jo alennettuja tuotteita. Kampanja- ja tarjoustuotteilla saattaa olla
poikkeava voimassaoloaika.

11. Ikärajat eri palveluihin
Kuntosalille sekä jumppiin ikäraja on 13 vuotta yleisen turvallisuuden
takaamiseksi.
Pienet lapset eivät saa oleskella kuntosalilla heidän oman turvallisuutensa
vuoksi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Järjestyssäännöt

Yleisen viihtyvyyden vuoksi on hyvä tietää, mitä perussääntöjä
noudattamalla luomme mahdollisimman mukavan liikuntaelämyksen sekä
itsellemme että ympäristöllemme. Nautinnollisia liikuntahetkiä!

1. Hygienia
Ihokarvojen ajelu, hiusten värjäys tai leikkaus sekä kynsien ja
jalkojenhoito ja muut vastaavat toimenpiteet eivät ole sallittuja
tiloissamme.

2. Arvoesineet ja löytötavarat
Arvokkaimmat tavarat kannattaa jättää kotiin. Mukana olevat tavarat on hyvä
säilöä niille varattuihin säilytyslokeroihin. Löytötavaroita voit
tiedustella asiakaspalvelusta. ALIVE Training & Therapy Oy ei vastaa
kävijän kadonneesta omaisuudesta.

3. Omat eväät
Eväitä voi syödä ainoastaan henkilökunnan osoittamassa tilassa. Särkyviä
tavaroita ei pidä ottaa mukaan lainkaan.

4. Häiritsevä käytös
Henkilökunnalla on oikeus poistaa päihtynyt tai muutoin häiritsevä henkilö.
Käänny rohkeasti henkilökunnan puoleen, jos havaitset arveluttavasti tai
häiritsevästi käyttäytyvän kävijän.

5. Vain terveenä liikkumaan
Itsekin nautit käynnistäsi eniten tullessasi liikkumaan vain terveenä.

6. Ikäraja
Kuntosalille ikäraja on 13 vuotta yleisen turvallisuuden takaamiseksi.
Pienet lapset eivät saa oleskella kuntosalilla heidän oman turvallisuutensa
vuoksi.

7. Sisäliikuntavarusteet
Kuntosalilla käytetään sisäliikuntakenkiä sekä asianmukaisia
sisäliikuntavaatteita. Kuntosaliin ei saa tulla ulkokengissä tai kengissä,
joita olet käyttänyt ulkona.

8. Treenipyyhe
Toivomme sinun käyttävän tiloissamme treenipyyhettä. Pyyhi
kuntosalilaitteet käytön jälkeen. Käyttäjiä on paljon ja näin varmistamme,
että laitteet ovat aina siistejä. Käytäthän myös aina juomapulloa, jossa on
korkki.

9. Liikuntavälineet
Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.

10. Kohteliaisuus
Annathan kaikille mahdollisuuden harjoitella. On kohteliasta vapauttaa
tarvittaessa kuntosalilaite sarjojen välissä muille asiakkaille.

11. Korvausvelvollisuus
Jos asiakas vaurioittaa tahallisesti liikuntakeskuksen kalustoa,
kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon
täysimääräisesti. Tiloissa on nauhoittava videovalvonta.

12. Matkapuhelimen käyttö
Jätäthän matkapuhelimesi pukuhuoneeseen. Näin itselläsi sekä muilla
vieraillamme on mahdollisuus häiriöttömään kuntoiluun.

13. Kuvaaminen
Valo- tai videokuvaaminen ryhmäliikuntatunneilla kameralla,
matkapuhelimella tai muulla vastaavalla laitteella on kielletty ilman
erillistä lupaa.

14. Tavaroiden säilytys
Pukukaapit ja säilytyslokerot ovat tarkoitettu vain päiväkäyttöön.
Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön on kiellettyä.

15. Oma turvallisuus
Kysy tarvittaessa opastusta henkilökunnalta. Kuntosalille on suotavaa
hankkia oma ohjelma Personal Trainereiltamme. Muistathan, että olet
vastuussa omasta turvallisuudestasi. ALIVE Training & Therapy Oy ei vastaa
asiakkaiden sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta
tiloissaan/alueellaan.

Nautinnollisia liikuntahetkiä ja tervetuloa uudestaan!

Peppu-vatsa / Muokkaus / Selkä / Seniorit / Yin Jooga / Pilates / Sisäpyöräily / Dance / Les Mills® BODYCOMBAT / BODYPUMP / DANCE

Alkaen

40€/kk

Katso vaihtoehdot

Meillä voit maksaa näilläkin